Privacy en cookieverklaring

Culibel VZW

 1. Algemeen.. 2
 2. Wie is Culibel VZW?. 2
 3. Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?. 2
 4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?. 3
 5. Welke verwerkingen doen wij?. 3
 6. Algemeen. 3
 7. Het register der verwerkingen. 3
 8. Overzicht verwerkingen. 4
 1. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?. 6
 2. Uw rechten.. 6
 3. Algemeen. 6
 4. Inzagerecht (GDPR artikel 15) 6
 5. Rectificatierecht (GDPR artikel 16) 7
 6. Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) (GDPR artikel 17) 7
 7. Recht op beperking van de verwerking (GDPR artikel 18) 7
 8. Recht op overdraagbaarheid (GDPR artikel 20) 7
 9. Recht van bezwaar en overige rechten (GDPR artikel 21-22) 7
 10. Cookies. 8
 11. Algemeen. 8
 12. Welke cookies plaatsen wij?. 8
 13. U kan zelf uw cookies beheren. 8
 14. Beveiliging van uw persoonsgegevens. 9
 15. Wijzigen van het privacy en cookiebeleid.. 9

 

 

 

 1. Algemeen
  • Culibel hecht veel belang aan uw privacy en wenst (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Wij behandelen uw gegevens geheel in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Culibel persoonsgegevens over u verwerkt. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Culibel Het kan gaan om persoonsgegevens van u als klant, leverancier, bezoeker op onze websites, sollicitant, enz.
  • Dit document beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
  • Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via privacy@culibel.be
  • Meer informatie over de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en over privacy kunt u vinden op de websites van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be).
  • De relevante wetgeving waarnaar dit document meestal verwijst, wordt “GDPR” genoemd. Dit is de Europese regelgeving “Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens”, evenals de relevante nationale wetgevingen die deze wet verder vervolledigen.
  • Tenslotte heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zieprivacycommission.be/nl – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel – +32 (0)2 274 48 00).
 2. Wie is Culibel VZW?
  • Culibel VZW is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de GDPR Wet.
  • Culibel VZW is bekend onder (KBO) nummer 0422.233.080 en is gevestigd en kantoorhoudend te Tieltstraat 29, 8755 Ruiselede en bereikbaar via het e-mailadres : privacy@culibel.be
 3. Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?
  • Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Het kan gaan om de naam en contactgegevens van een persoon, een geboortedatum, de financiële gegevens (rekeningnummer, BTW nummer, …) een foto en elk ander gegeven dat gekoppeld is of kan worden aan een natuurlijk persoon, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer, polisnummer of inlogcode.
  • Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens verstaan. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van deze gegevens tot en met vernietiging.
 4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
  • Identificatiegegevens: we houden bijvoorbeeld in veel gevallen de naam, voornaam, bij om een correcte identificatie te kunnen doen, het adres om briefwisseling te kunnen versturen
  • Contactgegevens: het telefoonnummer of e-mailadres gebruiken we om de betrokken personen te contacteren indien nodig. 
  • Financiële gegevens: zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), BTW nummer.
  • Foto’s van evenementen worden op de website gepubliceerd
  • Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de betekenis van GDPR artikel 9 en 10 bijgehouden
  • Na beëindiging van het partnerschap, zullen de gegevens automatisch worden verwijderd, behalve boekhoudkundige gegevens.
 5. Welke verwerkingen doen wij?
  1. Algemeen
   • Culibel wenst zich te profileren als de culinaire (netwerk)vereniging waar iedereen welkom is, van sterrenzaak tot bistro, van feestzaal tot traiteur, van B&B tot hotel.
   • Culibel is een “netwerk” organisatie en heeft als doel persoonsgegevens onderling te delen en te verspreiden onder zijn leden en partners.
   • Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die wij uitvoeren.
   • In omvang zijn de belangrijkste verwerkingen van bedrijfsgegevens de verwerkingen van leden-, partner en leveranciersgegevens.
   • Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
   • Culibel doet niet aan profilering en doet ook geen geautomatiseerde besluitvorming in de betekenis van GDPR artikel 22
  2. Het register der verwerkingen
   • De verwerkingen van Culibel zijn, zoals voorgeschreven door de GDPR, geïnventariseerd in een “Register van verwerkingsactiviteiten”.
   • De velden van het register zijn opgesteld conform de bepalingen van art. 30 van de GDPR.
   • Het volledige register is raadpleegbaar bij de Raad van bestuur van Culibel
  3. Overzicht verwerkingen
   • Algemeen
    • De voornaamste doelstellingen, de voordelen van het lidmaatschap alsook de belangrijkste GDPR principes worden vermeld in een “Overeenkomst lidmaatschap Culibel vzw” of in een “Overeenkomst partnerschap Culibel vzw”, die elk lid of partner moet ondertekenen om lid te kunnen worden van Culibel.
   • Beheer leden, partners en leveranciers
    • Naam en telefoonnummers van leden en partners die lid zijn van Culibel en indien nodig facturen op te maken.
    • Afname/levering van producten: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt zijnde identificatie en contactgegevens: zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering).
    • Financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling).
   • Het organiseren van activiteiten, opleidingen en evenementen
    • Gezien de netwerkfunctie van Culibel aanvaarden de leden en partners dat tijdens events de door hen verstrekte gegevens worden overgemaakt aan de overige aanwezigen. Culibel houdt zich dus het recht voor om de deelnemerslijsten onder de deelnemers te verspreiden.
   • De Culibel gids
    • Jaarlijks wordt de Culibelgids uitgegeven
    • Hierin worden de leden en partners vermeld met foto & tekst en alle gegevens van de zaak worden weergegeven.
    • De gids wordt verdeeld door de leden zelf.
   • Boekhouding
    • Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een erkend boekhoudkantoor.
    • Het boekhoudkantoor heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
    • Het boekhoudkantoor is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
   • Het uitvoeren van directe marketing zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures
    • 1 à 2 maal per maand wordt er een mailing gestuurd met nuttige informatie en promoties van de leden en partners.
    • De persoonsgegevens die bijgehouden worden zijn naam, voornaam en mailadres.
    • Men kan zich hierop eenvoudig uitschrijven door een mail te sturen naar privacy@culibel.be
   • Website
    • De website bevat enkel algemene informatie over Culibel en een overzicht van alle leden en partners, met een doorlink naar de bedrijfspagina.
    • Men kan ook cadeaubonnen kopen via de website. Deze functionaliteit is beschikbaar voor iedereen die de website bezoekt.
    • De website van Culibel laat een snel contact toe met de organisatie via een algemeen email-adres en via een contactformulier.
    • Er vindt voor de rest geen transfer plaats van deze persoonsgegevens naar derde partijen.
   • Foto’s
    • Bij elke Culibel activiteit waar foto’s worden genomen, is er een kennisgeving dat wie niet wenst dat zijn/haar foto(‘s) publiekelijk verspreid worden, dit uitdrukkelijk kan melden aan de fotograaf en organisator.
    • Er zal toegezien worden op een minimale verspreiding van gerichte beelden. Niet gerichte beelden kunnen wel publiek verspreid worden.
    • Hoewel de organisatie de nodige technische maatregelen zal nemen om het beeldmateriaal te beveiligen, vestigt zij er de aandacht op dat de organisatie niet kan instaan voor mogelijke verdere verspreiding van het beeldmateriaal.
   • Beheer cadeaubonnen
    • De partners die zich aansluiten bij Culibel krijgen jaarlijks een aantal cadeaubonnen.
    • De partners kunnen deze bonnen zelf gebruiken of verder doorgeven.
    • De cadeaubonnen kunnen worden ingeruild voor diensten bij leden en/of partners.
    • Het volstaat deze cadeaubonnen af te geven aan de betrokken leden en/of partners.
   • Google analytics
    • Op onze website zijn componenten van Google analytics geïntegreerd. Dit is een dienst voor web analytics. Web analytics is de verzameling en analyse van data over het gedrag van bezoekers van websites. Web analytics omvat de verwerking van onder meer deze gegevens: de website vanwaar men op deze website is beland (referrer), bezochte sub pagina’s, frequentie en duurtijd van de web toegang. Web analytics wordt gebruikt voor de optimizatie van een website.
    • Bij bezoek van een EU website, wordt het IP adres geanonimiseerd. Google gebruikt deze data onder meer voor rapporten omtrent het gebruik van de website.
    • Het bedrijf achter de Google analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Google, Inc is onderdeel van Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
    • Google analytics plaatst ook een cookie met het oog op online adverteren en afhandelen van de verschuldigde commissies, en verzamelt gegevens zoals persoonsgegevens, IP adres (niet geanonimiseerd), tijdstip en frequentie van toegang. De persoonsgegevens worden gestockeerd en verwerkt in de USA. Alphabet, Inc. heeft de mogelijkheid om de verzamelde gegevens verder door te geven aan derde partijen.
    • De betrokkene kan verzameling van sommige van deze gegevens vermijden via zijn browser cookie instellingen. Betrokkene kan ook gebruik maken van de browser add-on die men kan vinden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze add-on vertelt aan Google om geen informatie door te sturen naar Google Analytics.
    • Meer informatie kan men vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, http://www.google.com/analytics/terms/us.html en https://www.google.com/analytics/.
 1. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
  • Culibel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist
  • Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren
 2. Uw rechten
  1. Algemeen
   • Op grond van de geldende nationale en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
   • U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
  2. Inzagerecht (GDPR artikel 15)
   • U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
   • U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
  3. Rectificatierecht (GDPR artikel 16)
   • U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.
   • U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
  4. Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) (GDPR artikel 17)
   • U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten wissen.
   • U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewist.
  5. Recht op beperking van de verwerking (GDPR artikel 18)
   • U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.
   • U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
  6. Recht op overdraagbaarheid (GDPR artikel 20)
   • U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.
   • U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.
   • Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
  7. Recht van bezwaar en overige rechten (GDPR artikel 21-22)
   • U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
   • Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
   • U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
  8. Cookies
   1. Algemeen
    • Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze websites. Hier onder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken.
    • Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht.
    • Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.
   2. Welke cookies plaatsen wij?
   3. U kan zelf uw cookies beheren
   4. Beveiliging van uw persoonsgegevens
    • Culibel neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
    • Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Culibel via privacy@culibel.be
   5. Wijzigen van het privacy en cookiebeleid
    • Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze websites of per e-mail.
    • Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 03/04/2023.